Om Eksamen

Generelt for Eksamen i Journalistisk Metode:
Pointen med eksamen er at du skal beskrive, analysere og reflektere over dit journalistiske produkt og de metodiske udfordringer du har stødt på undervejs. Fokuser på de metodiske og teoretiske problemstillinger du kan relatere til dit produkt. Find et emne indenfor journalistisk metode (f.eks. kildekritik, objektivitet, interviewteknik, journalistens rolle…) du vil fokusere på og relater det til een af dine artikler (du må også gerne inddrage andre journalisters produkt). Du kan bruge én eller alle de artikler du har skrevet i løbet af semesteret. Eksamen består altså både af et produkt og en akademisk refleksion over dette produkt. Den akademiske refleksion kan tænkes i stil med en projektrapport.

Hvad er en "Projektrapport?"
En projektrapport forholder sig til produktionen og reflekterer teoretisk over de metodiske og teoretiske problemstillinger du er stødt ind i undervejs i processen. Du må selv bestemme hvilke af de journalistiske produkter du har lavet igennem semesteret du vil skrive om.
Projektrapporten bedømmes som et akademisk arbejde, og den skal derfor opfylde de almindelige videnskabelige krav til f.eks. problemformulering, teori, metode, empiri, argumentation, relevant fagterminologi og dokumentation.

Forskellen på 10 eller 20 ECTS eksamen?
10 ECTS: Skriv en synopsis, gå derefter til mundtlig eksamen og snak om din synopsis.
20 ECTS: Skriv en 20 siders opgave, i stil med en projektrapport på baggrund af dine egne erfaringer og journalistisk produkt(er).

Hvad er en Synopsis-eksamen?
Ifølge Studieordningen for Medievidenskab gælder følgende for de der tager en 10 ECTS eksamen:
"Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et undervisningsforløb (75 % tilstedeværelse samt afholdt oplæg eller på anden vis formidlet viden i mundtlig
form) er prøveformen en kombination af en skriftlig synopsis og en mundtlig prøve. Der afleveres en skriftlig synopsis på 3-5 sider pr. studerende 2 uger før eksamen. Opgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Synopsen skal indeholde en motiveret problemstilling, en afgrænsning af det valgte genstandsfelt samt en argumentation for den teoretiske og metodiske forståelsesramme. Synopsen danner rammen for et oplæg til diskussion fra den studerende og indgår i den efterfølgende diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Der gives en samlet karakter, hvor synopsen og den mundtlige del af prøven vægtes ligeligt i bedømmelsen. Varighed: 30 minutter pr. studerende inkl. censur."

Hvad er eksamens Kvalifikationsbeskrivelsen?
”Ved bedømmelsen af prøven vil der blive lagt vægt på i hvor høj grad den studerende:
• viser evne til at formulere en relevant problemstilling
• Viser evne til at omsætte relevante journalistiske metoder til et eget projekt.
• kan tilrettelægge et relevant metodisk design og gennemføre undersøgelse
• viser indsigt i pensum generelt og fagfeltet specifikt
• kan vurdere rækkevidden af egen undersøgelse og konkludere præcist”
(citat fra Journalistisk Metode studieordning, anno 2012 – se mere fra studieordningen på: http://kursuskatalog.au.dk/coursecatalog/Course/show/10078/)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License